RAAMATUPIDAMISTEENUS

Põhiteenuse hind sisaldab:

1.Raamatupidamise sisseseadmine (kontoplaan)
2.Algdokumentide kontroll ja töötlemine
3.Müügiarvete ja laekumiste kajastamine reskontros
4.Ostuarvete ja tasumiste kajastamine reskontros
5.Aruannete (bilanss, kasumiaruanne) koostamine
6.Deklaratsioonide esitamine Maksu- ja Tolliametile (TSD, KM, VD)
7.Palgaarvestus kuni 2 inimesest

Lisateenused:

SmartBooks OÜ koostab majandusaasta aruande nii püsi- kui ka ühekordsele kliendile. 
Vajadusel teeme ka kogu eelneva aasta raamatupidamise. Kui aga ettevõtte juhil on raamatupidamine juba tehtud, siis vaatame selle üle ja teeme vajaduse korral parandused.Kord aastas tuleb Äriregistrile esitada ettevõtte möödunud majandusaasta tegevust kirjeldav aruanne. Selle esitamise tähtaeg on 6 kuud peale majandusaasta lõppu. Kuna enamikul ettevõtetest kattub majandusaasta kalendriaastaga, siis esitatakse ka suurem osa aruannetest 30. juuniks.Majandusaasta aruande tähtsust ei tohiks alahinnata.Majandusaasta aruanne koosneb raamatupidamise aruandest ja tegevusaruandest. Seda ei koosta raamatupidaja üksinda. Raamatupidaja ülesanne on panna kokku tavaliselt bilansist ja kasumiaruandest (mõnedel juhtudel lisanduvad sinna ka rahavoogude aruanne ja netovara muutuste aruanne) ning lisadest koosnev raamatupidamise aastaaruanne. Teine pool, tegevusaruanne, on juhatuse aruanne möödunud majandusaasta tegevuse kohta. Omanikud jällegi otsustavad, kuidas jaotatakse kasum või mille arvelt kaetakse kahjum.

Ettevõtte loomine/asutamine ja registreerimine Eestis
Kõige Lihtsam ja (väike)ettevõtjasõbralikum ettevõtlusvorm on osaühing (OÜ). ID-kaardiga Ettevõtjaportaalis saab osaühingu asutatud vähem kui ööpäevaga.

Konsultatsioon ja maksunõustamised
Maksunõustamine ja konsultatsioon on üks osa meie raamatupidamisteenusest, kuid pakume nõustamist ka iseseisva teenusena.

Raamatupidamise sise-eeskiri

Raamatupidamise seadus
§ 11. Raamatupidamise sise-eeskiri
(1) Raamatupidamiskohustuslane, välja arvatud mikroettevõtja, on kohustatud koostama raamatupidamise sise-eeskirja, mis kehtestab kontoplaani koos kontode sisu kirjeldusega ning reguleerib muu hulgas majandustehingute dokumenteerimist ja kirjendamist, algdokumentide käivet ja säilitamist, raamatupidamisregistrite pidamist, tulude ja kulude kajastamist kasumiaruande kirjetel, varade ja kohustiste inventeerimist, raamatupidamiskohustuslase kasutatavaid arvestuspõhimõtteid ja informatsiooni esitusviisi, aruannete koostamise korda, arvutitarkvara kasutamist raamatupidamises ning raamatupidamise korraldamisega ja sellega kaasnevate sisekontrolli meetmete rakendamisega seotud asjaolusid.